พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มจธ. บางขุนเทียน
ขนาดระบบ 3.12 kWp เริ่มใช้งานตั้งแต่ Jun-03