พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.
ขนาดระบบ 2.42 kWp เริ่มใช้งานตั้งแต่ Jun-11