ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN

ประกาศของ CSSC
-- CSSC ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564--
-- เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 --

ตามประกาศของทางราชการและประกาศของ มจธ. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกระทบต่อการทดสอบ การรับและส่งคืนอุปกรณ์ทดสอบ แต่ในส่วนการติดต่อสื่อสาร ยังคงติดต่อได้ผ่านช่องทาง online ได้แก่
Contact Us บน website, email: ces@kmutt.ac.th , Facebook และ Line Id: @cssc-kmutt

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เชิญผู้ประกอบการแจ้งความจำนงการทดสอบรับรองแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ ส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อทดสอบรับรองแบบตามมาตรฐาน มอก. (รอมีผลบังคับใช้) ที่เหมือนกันทุกประการกับมาตรฐาน IEC61215-1 Edition 1.0 2016-03 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements  โดยทางศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ระหว่างการเตรียมการทดสอบและขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมถึงการจัดลำดับการให้บริการทดสอบแต่ละรอบ รอบละไม่เกิน 3 รุ่น (โดยปกติจะทดสอบได้ปีละไม่เกิน 2 รอบ)
 จึงประกาศมาเพื่อเชิญผู้ประกอบการแจ้งความจำนงและยืนยันการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระยะแรกของการทดสอบขอสงวนสิทธิสำหรับปีแรก (2 รอบ) ของการทดสอบนี้ ให้ผู้ประกอบการรายละไม่เกิน 1 รุ่น
 
 • ทั้งนี้ทางศูนย์ CSSC จะเริ่มทดสอบภายหลังจากมาตรฐานมีผลบังคับใช้ และได้รับการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติทดสอบในขอบข่ายนี้แล้ว 
 • รายละเอียดติดต่อ คุณน้ำฝน อินทร์พัตรา โทร. 024707445-6 โทรสาร 024707445 email: ces@kmutt.ac.th 
 • ในส่วนรายละเอียดขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สมอ.
 • ณ วันที่ 26 ก.ค. 2562
  * ผู้ยืนยันการทดสอบแล้ว 2 ราย (ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563)
  PVGIS - KMUTT
  PVGIS - KMUTTImage
  CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015PV status report 2016-2017PV status report 2018
  ข่าวของ CSSC
  สัมมนาโครงการ “การประเมินและเปรียบเทียบผลการเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ำยาป้องกันฝุ่น”

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการสัมมนาออนไลน์ โครงการ การประเมินและเปรียบเทียบผลการเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ำยาป้องกันฝุ่น ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและเปิดการสัมมนา ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 36 ท่าน
  21 ธันวาคม 2563

  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอท เอนเนอร์ยี จำกัด เยี่ยมชมศูนย์ CSSC

   วิศวกรจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอท เอนเนอร์ยี จำกัด ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมงาน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ
  2 ตุลาคม 2563

  เครือข่ายศูนย์ครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) เยี่ยมชมศูนย์ CSSC

   ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์ครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
  17 กันยายน 2563
  PV systems at KMUTT
  สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
  ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

  29 / 1000 / 1000 IP
  ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)123176 ครั้ง