ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN

ประกาศของ CSSC
-- CSSC ปฏิบัติงานตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป--

ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามประกาศของทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
โดยสามารถติดต่อ CSSC ผ่านช่องทาง online ได้แก่
Contact Us บน website, email: ces@kmutt.ac.th , Facebook และ Line Id: @cssc-kmutt

เชิญผู้ประกอบการแจ้งความจำนงการทดสอบรับรองแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ ส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อทดสอบรับรองแบบตามมาตรฐาน มอก. (รอมีผลบังคับใช้) ที่เหมือนกันทุกประการกับมาตรฐาน IEC61215-1 Edition 1.0 2016-03 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements  โดยทางศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ระหว่างการเตรียมการทดสอบและขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมถึงการจัดลำดับการให้บริการทดสอบแต่ละรอบ รอบละไม่เกิน 3 รุ่น (โดยปกติจะทดสอบได้ปีละไม่เกิน 2 รอบ)
 จึงประกาศมาเพื่อเชิญผู้ประกอบการแจ้งความจำนงและยืนยันการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระยะแรกของการทดสอบขอสงวนสิทธิสำหรับปีแรก (2 รอบ) ของการทดสอบนี้ ให้ผู้ประกอบการรายละไม่เกิน 1 รุ่น
 
 • ทั้งนี้ทางศูนย์ CSSC จะเริ่มทดสอบภายหลังจากมาตรฐานมีผลบังคับใช้ และได้รับการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติทดสอบในขอบข่ายนี้แล้ว 
 • รายละเอียดติดต่อ คุณน้ำฝน อินทร์พัตรา โทร. 024707445-6 โทรสาร 024707445 email: ces@kmutt.ac.th 
 • ในส่วนรายละเอียดขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สมอ.
 • ณ วันที่ 26 ก.ค. 2562
  * ผู้ยืนยันการทดสอบแล้ว 2 ราย (ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563)
  PVGIS - KMUTT
  PVGIS - KMUTTImage
  CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015PV status report 2016-2017
  ข่าวของ CSSC
  Panasonic Life Solutions Sales (Thailand) Co., Ltd.ประชุมหารือแนวทางงานวิจัยร่วมกับศูนย์ CSSC

   Panasonic Life Solutions Sales (Thailand) Co., Ltd. นำโดย Mr.Shigeki Sumitani (Managing Direcor), Mr.Ryoichi Takizaki (Deputy Managing Director) คุณสุพัฒน์ สุระวิชัย (Sales Director) และคุณโกมินทร์ วณิชวรนันท์ (Head of Business Development Thailand) ประชุมหารือแนวทางงานวิจัยร่วมกับศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) โดย ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ CSSC และผู้บริหารของ CSSC ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
  17 มิถุนายน 2563

  คณะผู้ร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์ CSSC

   คณะผู้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์
  (CSSC) ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
  22 ธันวาคม 2562

  บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมการทดสอบและหารือแนวทางงานวิจัยร่วมกับศูนย์ CSSC

   คุณวิสุทธ เอี่ยมอร่าม (Vice President – Supply Chain Management) พร้อมทั้งทีมบริหาร บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมการทดสอบและหารือแนวทางความร่วมมือทางงานวิจัย ร่วมกับศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
  16 ธันวาคม 2562

  PV systems at KMUTT
  สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
  ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

  36 / 418 / 8695 IP
  ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)114552 ครั้ง