ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN

ประกาศของ CSSC
-- CSSC ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 30 เมษายน 2564--
-- ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 --

ตามประกาศ มจธ. เรื่องการปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว CSSC ปิดทำการชั่วคราว ตามมาตรการการปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 10-30 เม.ย. 64 ในส่วนการติดต่อสื่อสาร ยังคงติดต่อได้ทุกช่องทาง ได้แก่
Contact Us บน website, email: ces@kmutt.ac.th , Facebook และ Line Id: @cssc-kmutt

เชิญผู้ประกอบการแจ้งความจำนงการทดสอบรับรองแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ ส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อทดสอบรับรองแบบตามมาตรฐาน มอก. (รอมีผลบังคับใช้) ที่เหมือนกันทุกประการกับมาตรฐาน IEC61215-1 Edition 1.0 2016-03 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements  โดยทางศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ระหว่างการเตรียมการทดสอบและขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมถึงการจัดลำดับการให้บริการทดสอบแต่ละรอบ รอบละไม่เกิน 3 รุ่น (โดยปกติจะทดสอบได้ปีละไม่เกิน 2 รอบ)
 จึงประกาศมาเพื่อเชิญผู้ประกอบการแจ้งความจำนงและยืนยันการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระยะแรกของการทดสอบขอสงวนสิทธิสำหรับปีแรก (2 รอบ) ของการทดสอบนี้ ให้ผู้ประกอบการรายละไม่เกิน 1 รุ่น
 
 • ทั้งนี้ทางศูนย์ CSSC จะเริ่มทดสอบภายหลังจากมาตรฐานมีผลบังคับใช้ และได้รับการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติทดสอบในขอบข่ายนี้แล้ว 
 • รายละเอียดติดต่อ คุณน้ำฝน อินทร์พัตรา โทร. 024707445-6 โทรสาร 024707445 email: ces@kmutt.ac.th 
 • ในส่วนรายละเอียดขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สมอ.
 • ณ วันที่ 26 ก.ค. 2562
  * ผู้ยืนยันการทดสอบแล้ว 2 ราย (ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563)
  PVGIS - KMUTT
  PVGIS - KMUTTImage
  CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015PV status report 2016-2017PV status report 2018
  ข่าวของ CSSC
  CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC62446 รุ่นที่ 5"

   ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC62446 รุ่นที่ 5" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม BRI-206 ชั้น 2 ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน
  31 มีนาคม 2564

  กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์ CSSC

   วันที่ 23 มีนาคม 2564 - กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน คณะกรรมฯ และผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานและหารือแนวทางการพัฒนาเครื่องมือทดสอบมาตรฐานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ CSSC ให้การต้อนรับ
  โอกาสนี้ ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหนังสือ AEDP ภาคประชาชน ไว้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
  23 มีนาคม 2564

  สัมมนาโครงการ “การประเมินและเปรียบเทียบผลการเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ำยาป้องกันฝุ่น”

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการสัมมนาออนไลน์ โครงการ การประเมินและเปรียบเทียบผลการเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ำยาป้องกันฝุ่น ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและเปิดการสัมมนา ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 36 ท่าน
  21 ธันวาคม 2563
  PV systems at KMUTT
  สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
  ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

  29 / 594 / 3957 IP
  ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)126133 ครั้ง