ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN

ประกาศของ CSSC

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

โครงการ การศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสมรรถนะ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.

-- ดูเอกสารประกอบการสัมมนา --

เชิญผู้ประกอบการแจ้งความจำนงการทดสอบรับรองแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ ส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อทดสอบรับรองแบบตามมาตรฐาน มอก. (รอมีผลบังคับใช้) ที่เหมือนกันทุกประการกับมาตรฐาน IEC61215-1 Edition 1.0 2016-03 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements  โดยทางศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ระหว่างการเตรียมการทดสอบและขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมถึงการจัดลำดับการให้บริการทดสอบแต่ละรอบ รอบละไม่เกิน 3 รุ่น (โดยปกติจะทดสอบได้ปีละไม่เกิน 2 รอบ)
 จึงประกาศมาเพื่อเชิญผู้ประกอบการแจ้งความจำนงและยืนยันการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระยะแรกของการทดสอบขอสงวนสิทธิสำหรับปีแรก (2 รอบ) ของการทดสอบนี้ ให้ผู้ประกอบการรายละไม่เกิน 1 รุ่น
 
 • ทั้งนี้ทางศูนย์ CSSC จะเริ่มทดสอบภายหลังจากมาตรฐานมีผลบังคับใช้ และได้รับการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติทดสอบในขอบข่ายนี้แล้ว 
 • รายละเอียดติดต่อ คุณน้ำฝน อินทร์พัตรา โทร. 024707445-6 โทรสาร 024707445 email: ces@kmutt.ac.th 
 • ในส่วนรายละเอียดขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สมอ.
 • ณ วันที่ 26 ก.ค. 2562
  * ผู้ยืนยันการทดสอบแล้ว 2 ราย (ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563)
  PVGIS - KMUTT
  PVGIS - KMUTTImage
  CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015PV status report 2016-2017PV status report 2018
  ข่าวของ CSSC
  การอบรมหลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ให้ Gulf Energy Development

   AT Energy ร่วมกับ CSSC จัดอบรมหลักสูตร "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ให้กับ Gulf Energy Development ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
  15 กันยายน 2563

  สัมมนาโครงการการศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

   ศูนย์ CSSC มจธ. จัดการสัมมนาออนไลน์ โครงการการศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและเปิดการสัมมนา
  ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 79 ท่าน
  3 กันยายน 2563

  CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณและประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน IEC61724:2017"

   ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การคำนวณและประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน IEC61724:2017" ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ (อาคาร สรบ.) มจธ. บางขุนเทียน โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน
  21 กรกฎาคม 2563

  PV systems at KMUTT
  สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
  ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

  22 / 1072 / 12045 IP
  ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)117902 ครั้ง