CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ClassroomArticlesPVsystemSeminarFAQWebLink


**** คลิ๊กเพื่อชมสไลด์ ****

หัวข้อ การศึกษาแนวทางการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

  โครงการการศึกษาแนวทางการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า เป็นโครงการวิจัยภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อประเมินผลกระทบของฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่อสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การยึดเกาะของฝุ่นหรือสิ่งสกปรกและกลไกการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (3) ประเมินความเป็นไปได้และแนวทางของอุตสาหกรรมหรือเครื่องจักรกลทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์


สถิติ (KnowledgePage) (ตั้งแต่ พ.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

6 / 244 / 1298 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59)7082 ครั้ง