ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ข่าวของ CSSCพ.ศ.
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หารืองานวิจัยและเยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 คณะอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร. สมชาย เจียจิตต์สวสดิ์ และ รศ.สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ พร้อมคณะ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
10 ตุลาคม 2562

บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด และ TÜV Rheinland (Shanghai) เยี่ยมชมศูนย์ฯ และหารือความร่วมมือด้านการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

 บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด และ TÜV Rheinland (Shanghai) นำโดย Mr.Sebastian Petretschek (Vice General Manager: Head of Independent Engineering Asia Solar) และ คุณคมสันต์ ลัทธิธรรมพงศ์ (Manager Solar Business, TÜV Rheinland Thailand Ltd.) เยี่ยมชมศูนย์ฯ และหารือความร่วมมือด้านการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
9 ตุลาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารืองานวิจัยและเยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.ณัฎฐพล ภู่ตระกูลโชติ และคุณพิมพ์พลอย ประเสริฐวสุ (นิสิตภาควิชาเคมีฯ) หารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
4 กันยายน 2562

บริษัท Constant Energy หารืองานวิจัยและเยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 บริษัท Constant Energy นำโดยคุณเอกชัย อภิธนัง และคุณสุรชัย แวววีรคุปต์ หารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
23 สิงหาคม 2562

มทร.ล้านนาหารืองานวิจัยและเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน

 ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา หารือด้านวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) และศูนย์ CSSC มจธ.บางขุนเทียน
19 กรกฎาคม 2562

อาจารย์ - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. นิเทศนักศึกษาฝึกงานและเยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 อาจารย์-ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. นิเทศนักศึกษาฝึกงานของภาควิชาฯ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์ CSSC มจธ. บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562

10 กรกฎาคม 2562

คณะนักเรียนจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)

 คณะนักเรียนจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00-16:00 น.
4 กรกฎาคม 2562

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์ CSSC เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) ร่วมศึกษาวิจัยเรื่องโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์กับบริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด

 บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด ได้ร่วมศึกษาวิจัยกับศูนย์ CSSC โดยนักวิจัยของศูนย์ CSSC ได้ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและหาหรือข้อมูลเชิงวิชาการ ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562

กฟผ.หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 กองบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศ ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย คุณเผด็จ เสริมพานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ ดร.จิระ อาชายุทธการ หัวหน้ากองบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศ พบหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์(CSSC) มจธ.บางขุนเทียน
10 มิถุนายน 2562

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ”

 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย: ระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ" ให้กับ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ณ อาคารเอ็กโก กทม. โดยมี คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม

4 มิถุนายน 2562

การประชุมคณะทำงานวิชาการ PV Status Report 2018

 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานวิชาการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 (Thailand PV status report 2018) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) โดยมี คุณสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานคณะทำงาน และประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
31 พฤษภาคม 2562

CSSC เยี่ยมชม บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด

 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะผู้ร่วมวิจัยโครงการศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำทีมโดย ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร.บัณฑูร เวียงมูล และ ผศ.ดร.อัมพร เวียงมูล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และหารือความร่วมมือด้านวิชาการกับ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด
28 พฤษภาคม 2562

CSSC ร่วมกิจกรรมของ มจธ.บางขุนเทียน จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 CSSC ร่วมกิจกรรมของ มจธ. บางขุนเทียน จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พื้นที่การศึกษา บางขุนเทียนจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทุกอาคารภายใน มจธ.บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์และนักศึกษา คณะกรรมการระงับเหตุ มจธ. และคณะผู้สังเกตการณ์จากภายนอก เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 500 คน

ที่มา:กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มจธ.
24 พฤษภาคม 2562

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2562

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. บางขุนเทียน จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ และ รศ.ดร.กรกฎ วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา ให้เกียรติร่วมทำบุญด้วย
7 พฤษภาคม 2562

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มอ. และ บ. บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิชาการของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
4 มกราคม 2562


สถิติ (NewsPage) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

2 / 410 / 6159 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)12664 ครั้ง