ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ข่าวของ CSSCพ.ศ.
Eastwater visited to CSSC

 เจ้าหน้าที่แผนกงานวิเคราะห์และพัฒนา บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน
25 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่ กฟผ.เยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 เจ้าหน้าที่จากกองบริหารโครงการ กองประกันคุณภาพ และกองวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน
14 กันยายน 2561

Asia-Pacific Economic Cooperation visited to CSSC

 Committees and participants of the Smart Power Management for Self-Sustained Green Community in APEC Region Project leading by Prof. Dr. Shu-Yii WU-Dean, CEO of APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT) visited to CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
30 สิงหาคม 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ มจธ.บางขุนเทียน
24 สิงหาคม 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจเกี่ยวกับ Potential Induced Degradation (PID)"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจเกี่ยวกับ Potential Induced Degradation (PID)" ให้กับ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO)
2 สิงหาคม 2561

ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ศึกษาดูงานศูนย์ CSSC

 ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทนสำหรับข้าราชการกระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 2” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านไฟฟ้า ความร้อน และทางกล ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) ด้วย โดยมี คุณสุกัญญา เพ็งมา ให้การต้อนรับ


18 กรกฎาคม 2561

CSSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในขอบข่าย Testing and Training on Photovoltaic Systems and Renewable Energy
13 กรกฎาคม 2561

ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ศึกษาดูงานศูนย์ CSSC

 ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทนสำหรับข้าราชการกระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 1” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านไฟฟ้า ความร้อน และทางกล ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน
21 มิถุนายน 2561

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2561

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์(CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการที่ปรึกษาศูนย์, รศ.ดร.กรกฎ วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาศูนย์ และ ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ สายงานวิชาการ มาร่วมกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้
18 มิถุนายน 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. เยี่ยมชม ศูนย์ CSSC

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) นำโดย รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน
4 มิถุนายน 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ มจธ.บางขุนเทียน
24 เมษายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ศึกษาดูงาน CSSC

 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย ผศ.ดร.ภัทรียา ดำรงศักดิ์ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน
26 มีนาคม 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC 62446 รุ่นที่ 3"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์(CSSC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC 62446 รุ่นที่ 3" ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การกำหนดคุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับการใช้งานภาคสนาม รุ่นที่ 1"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การกำหนดคุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับการใช้งานภาคสนาม รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ มจธ.บางขุนเทียน
6 มีนาคม 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์(CSSC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย" ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561

Expert group from Feng Chia University, Taiwan visited CSSC

 Expert group from Feng Chia University, APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT) and APEC New and Renewable Energy Technologies Expert Group visited to and discussed with Dr.Dhirayut Chenvidhya Director of CSSC and team at CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) on February 2, 2018.
2 กุมภาพันธ์ 2561

กฟผ.หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 คุณวินัย นาคนาม และคุณศักดิ์ชัย กรุงศรีเมือง ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศูนย์ CSSC มจธ.เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิชาการของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
22 มกราคม 2561


สถิติ (NewsPage) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

10 / 132 / 5534 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)6098 ครั้ง