ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
CSSC - Training Program - Registration
ลงทะเบียนการอบรม - ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มจธ. (CSSC - KMUTT)
หลักสูตร - วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 (เลื่อนจากวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561)
รายการข้อมูล
ชื่อ - สกุล (*)อื่นๆ โปรดระบุ
ชื่อสกุล
Name - Surname - if not in list, please specify:
NameSurname
อายุ
เลขที่บัตรประชาชน
ประเภทหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ฝ่าย หรือ ส่วนงาน
ที่ทำงาน
โทร. / โทรสาร
email (*)
ที่อยู่ของผู้สมัครใช้ที่อยู่ที่ทำงาน
เบอร์มือถือ (*)
email อื่น (ถ้ามี)
ระดับการศึกษา สาขา
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับ
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์
หมายเหตุ
(*) - จำเป็นต้องกรอก  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณวิลาวัณย์ สีแก้ว
โทร. 02470-7446 หรือ โทรสาร: 02470-7445
หรือ แจ้งข้อความผ่าน เมนู Contact Us

สถิติ (TrainingPage) (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 151 / 2967 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ มิ.ย. 55)14244 ครั้ง