ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
CSSC - Training Program
มีนาคม 2562เมษายน 2562พฤษภาคม 2562
วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
วันที่อบรม23 - 24 เม.ย. 2561
สถานที่จัดฝึกอบรมห้องประชุม สโรชา
อาคาร วิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางขุนเทียน)
หลักสูตรนี้เหมาะกับวิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
เอกสารกำหนดการฝึกอบรมดูเอกสารกำหนดการฝึกอบรม
เอกสารลงทะเบียนดูเอกสารลงทะเบียนอบรม
ลงทะเบียน Onlineสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์การอบรม1.เพื่อให้มีความรู้ในการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย 2.เพื่อให้ มีความเข้าใจและสามารถพิจารณาเลือกอุปกรณ์ในระบบรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อให้เข้าใจหลักการประเมินและสามารถวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบฯ 4.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของระบบฯ และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้า 5.สามารถเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมเพื่อวัดพารามิเตอร์ที่สำคัญด้วยวิธีการวัดที่ถูกต้อง 6.สามารถประเมินสมรรถนะของระบบฯ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 7.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในการวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะของระบบฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม1.ทราบถึงความสำคัญของรังสีอาทิตย์กับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 2.ทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย 4.สามารถประเมินพลังงานของระบบได้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5.สามารถวิเคราะห์/ประเมินสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายตามมาตรฐานสากล 6.สามารถวัดปริมาณ คำนวณพารามิเตอร์ เลือกเครื่องมือวัดและวิธีการวัดที่เหมาะสมถูกต้องเพื่อความน่าเชื่อถือของการประเมินสมรรถนะของระบบฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณวิลาวัณย์ สีแก้ว
โทร. 02470-7446 หรือ โทรสาร: 02470-7445
หรือ แจ้งข้อความผ่าน เมนู Contact Us

สถิติ (TrainingPage) (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

10 / 184 / 744 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ มิ.ย. 55)12021 ครั้ง