ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ติดต่อสอบถาม CSSC
ผู้ติดต่อคำนำหน้าชื่อ ชื่อ  สกุล
หน่วยงาน
เบอร์โทร. (phone)
อีเมล (email) (*)
เรื่อง (Subject)
ข้อความ (Message)

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

49 ซอยเทียนทะเล 25,
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
http://www.ces.kmutt.ac.th
อีเมล: ces@kmutt.ac.th
โทร.: +662 470 7445 - 49
โทรสาร: +662 470 7445