ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ClassroomPV ArticlesPVsystemSeminarFAQWebLink


หัวข้อ: โครงการ การประเมินและเปรียบเทียบ ผลการเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ำยาป้องกันฝุ่น
  โครงการ การประเมินและเปรียบเทียบ ผลการเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ำยาป้องกันฝุ่นเป็นโครงการวิจัยภายใต้ โครงการการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ปัจจุบันคือ สกสว.)
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.
หัวข้อ: การศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
  โครงการการศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการวิจัยภายใต้ โครงการการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ปัจจุบันคือ สกสว.)
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.

**** คลิ๊กเพื่อชมสไลด์ ****

หัวข้อ การศึกษาแนวทางการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

  โครงการการศึกษาแนวทางการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า เป็นโครงการวิจัยภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อประเมินผลกระทบของฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่อสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การยึดเกาะของฝุ่นหรือสิ่งสกปรกและกลไกการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (3) ประเมินความเป็นไปได้และแนวทางของอุตสาหกรรมหรือเครื่องจักรกลทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์


สถิติ (KnowledgePage) (ตั้งแต่ พ.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

2 / 217 / 1027 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59)15951 ครั้ง