ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
CES&CSSC
Publications
Projects ListStudentResearch
CES&CSSC - Publications List
ConferenceJournalBook (Chapter)
Year:
No.YearDescription
1
(Ref.: 82)
2011N. Patcharaprakiti, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, V. Monyakul, A. Sangswang, B. Muenpinij, "Modeling of PV Grid Connected Inverters Based on Nonlinear System Identification for Power Quality Analysis," Electrical Generation and Distribution System and Power Quality Disturbances/ Chapter 3_ ISBN 978-953-307-329-3, Vol. , No. , 53-82
2
(Ref.: 7)
2006D. Chenvidhya, K. Kirtikara, C. Jivacate, "Dynamic Impedance Characterization of Solar Cells and PV Modules Based on Frequency and Time Domain Analyses," Trends in Solar Energy Research, Vol. , No. 1-59454-866-8, 21-45